วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

การครองตน ครองคน และ ครองงาน

การประพฤติปฏิบัติตน  (ระบุหลักการประพฤติตนในการครองตน    ครองคน  และ  ครองงาน)
            1.การครองตน   
                        1.1         การพึ่งตนเอง   ให้มากที่สุดก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
-  ยึดหลัก อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย   คือ  ชนะตนนั่นหละดี    ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
-   ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
-   การอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค โดยถือว่า  อุปสรรคและปัญหา คือสิ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ
-  การใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมและให้โอกาสแก่ตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ 
-  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการทำงานงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
   1.2   การมีความรับผิดชอบ 
 -   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม
 -   มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่อยู่เสมอเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
 -  รับผิด รับชอบ ผลของงานที่ทำแม้จะออกมาไม่ดีเพื่อนำไปปรับปรุง
  - ทำงานให้เสร็จทันเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะมีข้อจำกัด
  - ในการทำงานใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
   1.3  การประหยัดและอดออม   (โดยรู้จักการใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะตนเอง)
-  การมีวินัยในตนเองของเรื่องการเงินและการใช้จ่ายต่างๆ
-  วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด สิ่งไหนที่ควรซื้อก่อน-หลังตามความจำเป็น
 - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน
-  วางแผนในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   และ รู้จักดูแล บำรุง และรักษาทรัพย์สินทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
-  รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว
                       1.4   การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกติกา
-  การมีวินัยในตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน
       -  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
-  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
-  ประพฤติและปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น  
-  ยอมรับมติของสียงส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็น และตรงต่อเวลา
                2.การครองคน     ถือหลักปฏิบัติตน  ดังนี้
2.1       การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
-    มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อทุกคนในองค์กร
-    ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-    กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ
-    มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
-    สร้างความสามัคคีและขวัญกำลังในการทำงานในองค์กร
 2.2  การสร้างความร่วมทำงานเป็นทีม    เป็นคณะ
-   การมีส่วนร่วมในงานทีมที่รับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกันทำ
-  ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอื่นๆ
-  นำเสนอข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่องานทีม
       -  ปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถของตน
       -  สร้างความสามัคคีและให้กำลังใจในการทำงานต่อผู้ร่วมงานอื่นๆเสมอ
       -  ให้ความสำคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานอื่นๆเสมอ
2.3  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มาขอรับการบริการ และประชาชนในพื้นที่
       ( แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา )
-   สำนึกและระลึกอยู่เสมอว่ามีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการด้วยความจริงใจ
-   ช่วยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี   ที่เป็นประโยชน์
-   บริการด้วยความเต็มใจ และมีความเสมอภาค
-    สร้างอัธยาศัยที่เป็นกันเอง และมีความสุภาพต่อทุกคน 
        3.การครองงาน    ถือหลักปฏิบัติตน  ดังนี้
                                ยึดหลัก เป็นไปไม่ได้   ทำไม่ได้  หรือไม่ได้ทำ   ในการดำเนินงาน   ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลจากการดำเนินงาน  
 -  ยึดหลักการทำงานที่ว่า  ยิ่งทำมาก   ยิ่งรู้มาก  
-  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันกำหนดโดยถูกต้อง ครบถ้วน
-  เอาใจใส่งานและตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ  
-  รับผิดชอบต่อผลงานนั้นๆที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนที่ดีหรือไม่ดีเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดี
- ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีโอกาส
2. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
       -  ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ   ทั้งใน
         ส่วนเอกสารและบุคคล รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์
        วิธีการ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
              -  คิดริเริ่มสร้างสรรค์    พยายามคิดริเริ่ม    หาวิธีการใหม่ๆ  มาใช้ในการปฏิบัติงาน
                                       - มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องาน
4.การทำงานภายใต้สภาวะจำกัด 
-  สามารถทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ๆภายใต้เวลาที่จำกัดให้สำเร็จ
-  ฝึกความอดทน  และใช้สมองในการทำงานที่ได้รับผิดชอบ
5  การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
               - โดยการดำเนินงานนั้นให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน
              - มีพันธมิตรในการทำงานคือหน่วยงานต่างๆ ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น